PLANSCHADE

Planschade

 

Als de overheid de planologische situatie wijzigt, kan het zijn dat u schade lijdt: planschade. Een herziening van een bestemmingsplan, of bij het nemen van een projectbesluit door de overheid, kan grote nadelige gevolgen hebben voor u. Denk aan geluidsoverlast, verlies van uitzicht of lichthinder. U kunt ook inkomensschade hebben omdat uw onderneming moeilijker te bereiken is door de plannen van de overheid. U heeft hierdoor minder omzet. 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) kent een planschaderegeling. Als u denkt dat u recht heeft op een tegemoetkoming voor schade door plannen van de overheid, dan kan Taxaties & Zaken voor u een aanvraag indienen bij de gemeente.